FROULJUS KEATSEN OP FREED

NIJ: FROULJUS KEATSEN OP FREED!

NIEUW: VROUWEN KAATSEN OP VRIJDAG!

keats-boppeslach-kwea-middenline-opslach-partoer-foar bêst op- perk-sitbal-pripper-telegraaf

FANÔF healwei njoggenen JÛNS op 't keatsfjild.

AANVANG: 20:30 UUR op het kaatsveld

'T MAKKET NET UT AS JO DE BAL BOPPE SLAAN KINNE AS NET....

Iedereen met enthousiasme is welkom!

Oant freed 15 juni!

keats-boppeslach-kwea-middenline-opslach-partoer-foar bêst op- perk-sitbal-pripper-telegraaf

 

 
Free business joomla templates