Wedstrijdverslag - Uitslagen K.V. “De Keatsebal “ Winaam 2013

11 mei Federatie Barradeel e.o voor Pupillen en Welpen, poulekaatsen.

Deelname 5 tweetallen.(pupillen)

Deelname 5 tweetallen. (welpen)

 

Pupillen:

1e Roan hooghiemster      Winaam         2e Thomas Brandsma     Minnertsga

    Ilse Hartman                 Sexbierum          Ester Bijma                Sexbierum

 

3e Marijke Peeringa         Winaam (zij kaatste individueel)

 

Welpen:

1e Sil v/d Geest                 Winaam          2e Timo Postma               Sexbierum

    Sigrid Post                    Sexbierum           Ate Peeringa               Winaam

 

3e Dylan Koel                    Winaam

    Auke Terpstra               Sexbierum

 

26 Mei jeugdledenpartij

Deelname: 14 jeugdleden (poulekaatsen)

Welpen:

1e Marijke Peeringa        2e Mandy Ligthart 

    Hessel Broekstra             Ate Peeringa

 

Schooljeugd:

1e Roan Hooghiemster

    Dylan Koel

 

26 mei Ledenpartij voor senioren.(zachte bal)

Deelname: 6 tweetallen (poulekaatsen A en B)

 

1e Eedse Nauta                  2e Goffe Elsinga

    Wilma Bergmans              Nynke de Vries

 

16 juni Ledenpartij senioren, poulekaatsen.

 

  1e Eedse Nauta                  2e Simon Broekstra

      Anton Ligthart                   Lieuwe Miedema

                                                 Karin Nauta

 

28 juni Klaas Meirink Partij , 2 categorieën.

Deelname: 4 tweetallen A- Klasse.

Oudste categorie,

  1e Renske Vink                   2e Roan Hooghiemster

      Yvette Meirink                    Sil van der Geest

 

  3e Iris Hooghiemster

      Dylan Koel

 

 Jongste categorie

 Deelname: 5 tweetallen B- Klasse

   1e Amber Hauser                2e Mandy Ligthart

       Ate Peeringa                       Willemien Buren

 

   3e Margriet Buren

       Inez Wijkstra

                    

29 juni Pieter Okkinga partij, 1ste klas K.N.K.B. Heren uitnodiging 12 parturen:

    1e Bauke Triemstra       St.Jacobiparochie   2e Feiko Broersma            Easterlittens

         Rene Anema             Balk                            Jacob Zaagemans          Workum

         Gerrit Jan Duiven     Hartwerd                    Thomas van Zuiden      Tjerkwerd

 

     3e Yme van der Graaf       Menaam

          Kees van der Schoot    Sexbierum

          Gert Jan Meekma        Witmarsum

 

30 juni Merke ledenpartij met verliezers ronde:

Deelname heren:  7 partuur

      1e Goffe Elsinga                         2e Tjeerd Jukema       

          Jouke Vink    (koning)                Hielke de Jong

          Erik Hauser                                 Kees Sikkema

 

Verliezersronde:

       1e  Gjalt Elsinga                         2e Brandt de Vries

            Menno Jonkman                       Albert van der Zee

            Henk Bakker                             Rients Peeringa  

 

     

Deelname dames: 3 partuur

Er werd in poule vorm gekaatst.

 1e Aafke Jukema   (koningin)                                       

     Wilma Bergmans

                                                

6 juli Schooljongens KNKB vrije formatie+herkansing

 winnaarsronde:

  1e Evert Auke Hiemstra    Menaam         2e Thomas Miedema     Grou

      Durk Ennema                Sexbierum          Francisco de Boer    Dronrijp

      Roel Pieter de Jong       Ried                    Lennard Terpstra      Dronrijp      

 

  3e Hielke Beijering            Hijum

      Ype Akkerman              St. Jacobiparochie

      Jolt Vollema                  Peins

 

 Verliezersronde:

   1e Patrick van Dellen       Berlikum          2e Wesley Vriesema           Minnertsga

       Tycho de Groot            Menaam               Idsert Wijnja                  Wommels

        Harm de Vries             Tzummarum        Roeland van der Ploeg   Ferwert

 

    3e Bote Groen                 Wergea

        Rene de Haan              Franeker

        Stefan van der Meer    Baard

   

20 juli NachtKaatsen “Hoefsmid-partij”

Deelname:Heren/ Dame 4 partuur poulekaatsen

 

 1e  Goffe Elsinga                 2e  Jan Postma

      Hielke  de Jong                    Jan Wiersma

      Sheila van Veldhoven          Folkert van Dijk                

                                          

11 Augustus KNKB welpenjongens d.e.l met herkansing

 

1e  Rick Minnesma          Dronrijp  2e Gosse de Haan    Winsum

     Jelmer Miedema         Goutum       Jurrit Osinga       Ingelum

 

3e  Klaas Gerrit Meulenaar  Baard

     Pascal Poelstra                Winsum

 

Herkansing:

 1e Steven Koster          Tzum            2e Jarig Dijkstra        Bitgummole

     Tjipke van Gosliga   Schettens          Gerrit Hendriks    Lollum (bijgeloot)

 

 3e Niels Meindertsma     Goutum

     Edgar van Wicheren   Berltsum

  

17 Augustus Teatsen .

     Deelname 6 partuur Poulekaatsen.

 

1e Brandt de Vries    2e Klaas Tigchelaar    3e Goffe Elsinga

     Annie Zijlstra           Froukje Buren            Andreas Zijlstra

     Anton Ligthart         Johannes Rutten         Sheila van Veldhoven

 

2 september Federatie Barradeel d.e.l jeugd.

Gaat wegens te weinig deelname niet door.

 

                                                        

7 september Kind-Ouderpartij

Deelname 10 tweetallen.

 1e Hessel  Broekstra  2e Roan Hooghiemster

     Simon Broekstra         Mirdad Hooghiemster 

         

Verliezers: 

  1e Wendy Nauta       2e Sil van der Geest

      Eedse Nauta              Jan Stienstra

 

8 september Ledenpartij

Deelname :  6 partuur (poulekaatsen)

1e Goffe Elsinga         2e Simon Broekstra     3e Anton Ligthart

     Michel Kingma          Gjalt Elsinga               Mirdad Hooghiemster

     Klaas Tigchelaar        Leontien Copinie        Jan Stienstra

   

Het seizoen werd afgesloten met een grootse BB-Q !!!!!!

 

Winnaars eindklassementen:

 Welpen       :   Dylan Koel

 Pupillen      :   Roan Hooghiemster

 Schooljeugd:  Renske Vink

 

Senioren

 Heren: Goffe Elsinga

 Dames:Wilma Bergmans

 
Free business joomla templates